SZKOLENIE ATEX

Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas, którego uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie stosowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa zgodnie z nową dyrektywą. Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, która w całości zastępuje Dyrektywę ATEX 95 (94/9/WE). Szkolenie poprowadzi p. Jacek Czech, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Omówione zostaną wszelkie zagadnienia z zakresu atmosfer wybuchowych, jak zminimalizować ryzyko występowania zagrożeń na stanowiskach pracy, oraz co zmienia wprowadzenie nowej Dyrektywy.

OD 20 KWIETNIA 2016 ROKU OBOWIĄZUJE NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34/UE I BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM, KTÓRA W PEŁNI ZASTĘPUJE DYREKTYWĘ ATEX 95 (94/9/WE), A 6 CZERWCA 2016 ROKU ZACZĘŁO OBOWIĄZYWAĆ ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYMAGAŃ DLA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ DZ. U. 2016, POZ. 817). 

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów utrzymania ruchu, osób odpowiedzialnych za montaż i eksploatację oraz nadzór nad urządzeniami, służb bezpieczeństwa i higieny pracy, kadry technicznej i menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem oraz osób bezpośrednio pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

Termin szkolenia: ZAPISY

Cena szkolenia: 500 zł/osoba

Miejsce szkolenia: Biuro Bezpieczeństwa Pracy, Gliwice 44-102, ul. Portowa 16Z

Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego? – identyfikacja zagrożeń, normy  i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy – doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji Pracy

Co się zmienia?

Obowiązku wynikające z Dyrektywy ATEX 2014/34/UE

Dokumentacja techniczna dla urządzeń i systemów ochronnych, sprzętu zabezpieczającego użytkowanych w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego użytkowych w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Ocena ryzyka wybuchu

Procedury oceny zgodności dla urządzeń i systemów ochronnych użytkowanych w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Oznakowanie urządzeń i systemów ochronnych użytkowanych w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Kontrola w zakładach przemysłowych

Podczas szkolenia wskazane zostaną najczęściej popełniane przez Pracodawców błędy w zakresie:

– wyznaczania stref zagrożenia wybuchem palnych gazów, par i pyłów

– oceny ryzyka wystąpienia wybuchu w miejscu pracy,  identyfikacji zagrożeń i klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem

– sporządzania istotnego dla bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”

– wydawania instrukcji, wydawania pozwoleń na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem

– ustalenia kryteriów stosowania urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

 

 Omówione zostaną procedury, dobre praktyki, których zastosowanie w znaczący sposób przyczyni się do minimalizacji ryzyka pojawienia się wybuchu, a w przypadku jego wystąpienia – minimalizacją strat.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA pt. „WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ – ASPEKTY PRAKTYCZNE ORGANIZACJI PRAC ORAZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

CAŁOŚĆ SZKOLENIA – 10 GODZIN LEKCYJNYCH

 

1. Zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy palnych. Aspekty prawne i techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami:

• Dyrektywa ATEX 2014/34/UE, która weszła w życie w dniu 20.04.2016r. została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez:

• ustawę z dnia 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r. poz. 542) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. W sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817),

• Definicje upoważnionego przedstawiciela, importera, komponentu,

• Wymagania dla wyrobów w zakresie materiałów w tym pojęcie produktów spełniających wymagania zasadnicze, ale stwarzających zagrożenie,

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

 

2. Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem

 

3. Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa. Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu, typowe powtarzalne nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

 

4. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem

• Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem

• Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytycz-ne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, for-mularze, listy kontrolne)

• Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń

 

5. Dobór urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych według:

 PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania,

• PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych (oryg.),

• PN – EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

 

6. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach) zgodnie z:

• PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.) zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych.

• PN-EN 60079 – 19 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń zastąpiona przez PN-EN 60079-19:2011 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń. (Wersja polska) oraz PN-EN 60079-19:2014 – 05 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń. (Wersja angielska ),

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. - Część 6: Sprawdzanie

• PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne,

• PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych

 

7. Ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych wg. PN – E – 05204 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania”

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87