Systemy oceny zgodności

Przepisy obowiązujące pracodawcę

W oparciu o dyrektywy nowego podejścia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r., nr 80, poz. 718, nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1652 i nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. nr 70, poz. 631, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 896 i 899 oraz nr 96, nr 959) producent przyjmuje na siebie pełną i ostateczną odpowiedzialność za wyrób i zobligowany jest do:

 • podjęcia działań gwarantujących, że proces wytwarzania zapewniał zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami,
 • zaangażowania w ocenę zgodności jednostki notyfikującej - uprawnionej do przeprowadzenia badań produktu lub oceny i zatwierdzania systemu jakości,
 • opracowania dokumentacji technicznej,
 • umieszczania na towarze oznakowania CE,
 • sporządzania deklaracji zgodności.

Działalność Biura Bezpieczeństwa Pracy

Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnieniu powyższego obowiązku nasz ośrodek szkoleniowy profesjonalnie zajmie się stroną logistyczną i merytoryczną każdego szkolenia:

 • organizujemy i prowadzimy szkolenia w oparciu o dyrektywy nowego podejścia w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie oceny zgodności;
 • założenia ogólne dyrektyw nowego podejścia pozwolą zaznajomić się z: odpowiedzialnością, jaką wytwórca ponosi za wyrób, dokumentacją techniczną - jaką należy sporządzić, procedurami ocen zgodności wyrobów, deklaracją zgodności, władzami nadzoru rynku;
 • szkolenie kierowane do: właścicieli, kierownictwa i służb technicznych firm produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu;
 • szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mających duże doświadczenie w tym zakresie;
 • zajęcia prowadzone są w naszej sali wykładowej, wyposażonej w urządzenia wspomagające proces nauczania lub w miejscu wskazanym przez Państwa.

Przekazane zostaną informacje dotyczące systemu oceny zgodności wyrobów funkcjonujących w UE, opartych na tzw. "nowym podejściu" i oznakowaniu CE, norm zharmonizowanych oraz działań producenta przed wprowadzeniem wyrobu na rynek, a także dyrektyw technicznych "nowego podejścia".

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87