Ocena poziomu bezpieczeństwa maszyn

Przepisy obowiązujące pracodawcę

Podstawowym w Polsce przepisem wdrażającym do prawa krajowego postanowienia dyrektywy 89/655/EWG jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).

Działalność Biura Bezpieczeństwa Pracy

Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnieniu powyższego obowiązku oferujemy:

  • opracowanie wzorów dokumentów stosowanych w ocenie maszyn,
  • przeprowadzenie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn nabytych przed 01.01.2003r.
  • szkolenie zespołów dokonujących oceny maszyn i opracowujących działania dostosowujące maszyny do minimalnych wymagań.

Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn.

 

PRACODAWCO!

Zapytaj czy Twoje maszyny wymagają dostosowania do minimalnych wymagań.

 

Znak CE na Twoich maszynach - dowiedz się więcej.

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87