Obsługa w zakresie BHP

Przepisy obowiązujące pracodawcę

Dział X Art. 23711 Kodeksu Pracy:

§2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (...).

Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnianiu powyższego obowiązku, nasza firma oferuje państwu doradztwo w zakresie bhp lub pełnienia przez przedstawiciela naszego biura obowiązków służby bhp.

Działalność Biura Bezpieczeństwa Pracy

I. Szkolenia bhp:

 • opracowanie zarządzenia w sprawie polityki szkoleniowej,
 • organizacja działalności szkoleniowej, 
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,
 • opracowanie druków zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, 
 • monitoring działalności firmy w zakresie szkoleń.

II. Ochrona zdrowia w przypadku zatrudnienia:

 • opracowanie zarządzenia w zakresie ochrony zdrowia, 
 • organizowanie obowiązujących badań lekarskich i psychotechnicznych, 
 • organizacja wzmożonej opieki lekarskiej i działalności profilaktyczno-zapobiegawczej w przypadku zatrudnienia pracowników szczególnie chronionych lub występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.

III. Gospodarka odzieżą roboczą i środkami czystości:

 • opracowanie zarządzania w sprawie gospodarki odzieżą i środkami czystości, 
 • opracowanie zakładowych tabeli, norm przydziału i zużycia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, 
 • opracowanie imiennych kart wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz ochrony indywidualne. 

IV. Procedury postępowania w wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych :

 • prowadzenie postępowania powypadkowego,
 • sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,
 • proponowanie działań profilaktycznych.

V. Techniczne bezpieczeństwo pracy :

 • doradztwo w zakresie prawidłowego wykonywania procesu produkcji zgodnie z zasadami i przepisami bhp (stosowanie przepisów branżowych i specjalistycznych),
 • bieżąca współpraca z organami nadzoru nad warunkami pracy - Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarna,
 • bieżące informowanie Pracodawcy o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tworząc służbę bhp pracodawca spełnia wymagania przepisów prawa pracy mając do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę.

 

PRACODAWCO!

Zapytaj o obsługę BHP w Twojej firmie - napisz do nas.

Wielu specjalistów zrobi szybciej i łatwiej to, co 1 pracownik etatowy.

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87