UWAGA!! 01.03.2017 !! Szkolenie - zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące omówienia zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ustawa  z dnia z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw).

 

1 stycznia 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące przede wszystkim  umów zleceń lub świadczenia usług. Wiążą się one z dodatkowymi obowiązkami dla zatrudniających. Minimalna stawka godzinowa osoby zatrudnionej na umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług (w tym prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli nie zatrudnia ona pracowników ani zleceniobiorców) w 2017 r. wynosi 13 zł. W związku ze zmianą przepisów podmioty zatrudniające osoby na podstawie wskazanych powyżej umów powinny dostosować postanowienia obowiązujących umów do nowych przepisów.

Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała nowe uprawnienia - będzie mogła kontrolować, czy wynagrodzenie wypłacane jest w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, a za wypłatę niższego wynagrodzenia za godzinę pracy zleceniobiorcy/usługobiorcy będzie mogła zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca uczelni wyższych oraz Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

Zmiany, które powinny być wprowadzone do trwających, jak i nowo zawieranych umów obejmują postanowienia dotyczące określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

- ustalenie minimalnej stawki za godzinę pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz świadczących usługi,

- dodatkowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w powyższym zakresie, na jakich zasadach inspektorzy pracy będą mogli kontrolować zatrudnienie na umowy cywilnoprawne,

- dodanie wykroczenia polegającego na niewypłaceniu przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

- zakaz zrzeczenia się minimalnej stawki godzinowej,

- wyłączenia w zakresie stosowania minimalnej stawki godzinowej,

- obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów zleceń oraz świadczących usługi  oraz nałożenie obowiązku przechowywania ww. dokumentów przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne,

- kwestia dodatku za czas pracy w porze nocnej który nie może już zostać wliczony
do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie BBP ul. Portowa 16Z, Gliwice.

Szkolenie w formie interaktywnej, dające odpowiedzi na przedstawione problemy uczestników.

Koszt Szkolenia wynosi 300 zł. W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, bufet kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapłata zaliczki 100 zł i przesłanie na mail/faks potwierdzenia dokonania przelewu do 25.01.2017 r.

Dopłatę (200 zł)  za udział w szkoleniu należy wnieść na konto po otrzymaniu od BBP potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem. BBP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Nr Konta BBP: 19 2490 0005 0000 4530 8812 4919

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji zaliczka przepada. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów (dopłaty 200 zł.). Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel.: 32 238 27 87 lub e-mail: bhpsiewie@bhpsiewie.com.pl, bhpsiewie@bbp.slask.pl

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87