Szkolenie ATEX

SZKOLENIE ATEX

Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas, którego uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie stosowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa zgodnie z nową dyrektywą. Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, która w całości zastępuje Dyrektywę ATEX 95 (94/9/WE). Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ekspert ds. p. poż. w zakresie atmosfer wybuchowych. Wykładowcy szczegółowo omówią wszelkie zagadnienia z zakresu atmosfer wybuchowych, wskażą jak zminimalizować ryzyko występowania zagrożeń na stanowiskach pracy, oraz szczegółowo wyjaśnią co zmienia wprowadzenie nowej Dyrektywy.

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do kadry technicznej i menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem oraz osób bezpośrednio pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

Termin szkolenia: ZAPISY

Cena szkolenia: 450 zł/osoba

Miejsce szkolenia: Biuro Bezpieczeństwa Pracy, Gliwice 44-102, ul. Portowa 16Z

OD 20 KWIETNIA 2016 ROKU OBOWIĄZUJE NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34/UE I BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM, KTÓRA W PEŁNI ZASTĘPUJE DYREKTYWĘ ATEX 95 (94/9/WE).

Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego? – identyfikacja zagrożeń, normy  i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy – doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji Pracy

Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas, którego uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie stosowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa zgodnie z nową dyrektywą. Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ekspert ds. p. poż. w zakresie atmosfer wybuchowych. Wykładowcy szczegółowo omówią wszelkie zagadnienia z zakresu atmosfer wybuchowych, wskażą jak zminimalizować ryzyko występowania zagrożeń na stanowiskach pracy, oraz szczegółowo wyjaśnią co zmienia wprowadzenie nowej Dyrektywy.

Co się zmienia?

Podczas szkolenia przedstawiciel PIP wskaże najczęściej popełniane przez Pracodawców błędy w zakresie:

– wyznaczania stref zagrożenia wybuchem palnych gazów, par i pyłów

– oceny ryzyka wystąpienia wybuchu w miejscu pracy,  identyfikacji zagrożeń i klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem

– sporządzania istotnego dla bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”

– wydawania instrukcji, wydawania pozwoleń na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem

– ustalenia kryteriów stosowania urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

 

 Omówione zostaną procedury, dobre praktyki, których zastosowanie w znaczący sposób przyczyni się do minimalizacji ryzyka pojawienia się wybuchu, a w przypadku jego wystąpienia – minimalizacją strat.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy palnych. Aspekty prawne i techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Dyrektywa ATEX 2014/34/UE od dnia 20.04.2016r. zastępuje dyrektywę 94/9/WE – omówienie zmian    w zakresie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakresie:
  - Zmiany obowiązków producenta oraz importera – upoważnionego przedstawiciela,
  - Nowe definicje np. maszyny, upoważnionego przedstawiciela, importera, komponentu,
  - Nowe wymagania dla wyrobów w zakresie materiałów w tym pojęcie produktów spełniających wymagania zasadnicze, ale stwarzających zagrożenie,
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych.

2. Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem

3. Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa

Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu.

4. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem

 • Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem
 • Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne)
 • Jak często oraz w jaki sposób zgodnie z wymaganiami prowadzić przeglądy i kontrole urządzeń Ex oraz jak je dokumentować? Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.

5. Wymagania minimalne i zasadnicze dla urządzeń technicznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem

6. Obowiązki i deklaracja pracodawcy (Właściciela), kadry zarządzającej i pracowników w związku z bezpieczną eksploatacją urządzeń - kto i za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku zagrożenia?

7. Dobór urządzeń elektrycznych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych według:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
 • PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
 • PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych (oryg.)
 • PN – EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

8. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach) zgodnie z:

 • PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.)
 • PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. - Część 6: Sprawdzanie
 • PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne
 • PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych

9. Ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych wg. PN – E – 05204 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania”

9. 1. Przykładowe zidentyfikowanie i sklasyfikowanie strefy zagrożenia wybuchem.

9.2. Dobór urządzenia elektrycznego dopuszczonego do pracy w zidentyfikowanej i sklasyfikowanej strefie zagrożenia wybuchem. 

9.3. Dobór urządzenia nieelektrycznego dopuszczonego do pracy w zidentyfikowanej i sklasyfikowanej strefie zagrożenia wybuchem. 

10. Wnioski dotyczące ochrony przeciwwybuchowej w energetyce po katastrofach zaistniałych w latach 2010 – 2012.

11. Zmiany w prawie energetycznym – kwalifikacje osób wykonujących prace eksploatacyjne w energetyce 

W jaki sposób będzie prowadzone szkolenie?

 • czytelna dla wszystkich uczestników prezentacja zagadnień
 • przedstawienie materiału na podstawie licznych przykładów 
 • uczulenie na możliwe błędy prawne
 • dyskusje i konsultacje z wykładowcą

 

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87