Szkolenie 23-24.11.2016

Serdecznie zapraszamy na SZKOLENIE w zakresie ZMIAN PRAWA PRACY - aspekty praktyczne związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz wykładowca uczelni wyższych.

Szkolenie będzie obejmowało następującą tematykę:

1. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w tym zakresie szczególnie omówione zostaną następujące zagadnienia:

- ustalenie minimalnej stawki za godzinę pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, oraz świadczących usługi,

- obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz świadczących usługi; nałożenie obowiązku przechowywania ww. dokumentów przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne,

- dodatkowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w powyższym zakresie,

- dodanie wykroczenia polegającego na niewypłaceniu przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

- dodatek za czas pracy w porze nocnej nie może zostać wliczony do minimalnego wynagrodzenia za pracę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika.

2. Stosunek pracy, w tym poruszana będzie tematyka zmian wprowadzonych do kodeksu pracy w 2016 w przedmiotowym zakresie:

- nowe regulacje w zakresie umowy na okres próbny,

- umowa o pracę na czas określony przed zmianami i po zmianach,

- maksymalny czas trwania umowy na czas określony,

-  limit umów o prace na czas określony,

- zmiany w okresach wypowiadania umów,

- obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy, sankcje
za niepowiadomienie właściwego Okręgowego Inspektora Pracy,

- umowa o pracę na zastępstwo przed zmianami i po zmianach,

- zasady stosowania przepisów przejściowych, stosowanie nowych przepisów
w okresie przejściowym do umów zawartych przed nowelizacją,

- zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,

- nowy wzór umowy o pracę i sposób jego wypełnienia.

3. Zmiany w urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych w 2016r.

4. Czas pracy, w tym zostaną omówione następujące zagadnienia:

- czas pracy - przepisy prawne, pojęcie czasu pracy,
- normy, wymiar, okresy rozliczeniowe czasu pracy,

- systemy czasu pracy (planowanie oraz rozliczanie czasu pracy),

- praca w godzinach nadliczbowych,

- ewidencja czasu pracy,

- elastyczny czas pracy,

- odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

5. Wynagrodzenia za pracę, w przedmiotowym zakresie będzie poruszana następująca tematyka:

- zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę,

- niezbywalność prawa do wynagrodzenia,

- termin wypłaty wynagrodzenia,

- forma i miejsce wypłaty wynagrodzenia,

- składniki wynagrodzenia, stałe i zmienne,

- prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną oraz odstępstwa od tego prawa,

- ustalenie wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę,

- gotowość do pracy; przestój (art. 81 kp),

- powstrzymanie się od pracy (art. 81 kp; art. 210 kp),

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenia.

 

Przy omawianiu poszczególnych zagadnień będą wskazywane błędy, które mogą  popełnić osoby stosujące prawo pracy w praktyce, stanowiska Państwowej inspekcji Pracy, oraz orzecznictwo sądowe.

 

Szkolenie odbędzie się 23-24 listopad 2016 r. godz: 8:00-14:00 w siedzibie BBP ul. Portowa 16Z, Gliwice.

Szkolenie w formie interaktywnej, dające odpowiedzi na przedstawione problemy uczestników.

Koszt Szkolenia wynosi 300 zł. W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, bufet kawowy, zaświadczenie ukończeniu szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapłata zaliczki 100 zł i przesłanie na mail/faks potwierdzenia dokonania przelewu do 10.11.2016r.

Dopłatę (200 zł)  za udział w szkoleniu należy wnieść na konto po otrzymaniu od BBP potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem. BBP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Nr Konta BBP: 19 2490 0005 0000 4530 8812 4919

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji zaliczka przepada. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów (dopłaty 200 zł.). Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel.: 32 238 27 87 lub e-mail: bhpsiewie@bhpsiewie.com.pl, bhpsiewie@bbp.slask.pl

W razie pytań prosimy o kontakt.

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87