Doradztwo kadrowo-płacowe

Biuro Bezpieczeństwa Pracy prowadzi czynności w następującym zakresie:

Nawiązanie stosunku pracy

Art. 29, par. 1 Kodeksu pracy

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy (...).

Umowę zawiera się na piśmie z określeniem: rodzaju pracy, miejscem jej wykonywania, wymiaru czasu pracy, terminu rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenia ze wskazaniem jego składników.

Proponujemy prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obejmującymi m.in.: 

 • sporządzanie umów o pracę, 
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
 • prowadzenie ewidencji urlopów (wypoczynkowych, bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych) oraz przestrzeganie zasad i trybu ich udzielania, 
 • wypowiadanie dotychczasowych warunków pracy lub płacy, 
 • dokumentowanie przyznanych pracownikom nagród, wyróżnień oraz kar, 
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji, 
 • opracowywanie wykazów pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 
 • dokumentowanie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników, sporządzanie wykazów szkoleń BHP, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych, 
 • zatrudnianie młodocianych, 
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • doradztwo w w/w zakresie. 

Rozwiązanie lub wygaśniecie stosunku pracy

Art. 97 par. 1 Kodeksu pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Proponujemy prowadzenie dokumentacji związanej z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy: 

 • sporządzanie wypowiedzenia umowy o pracę stosownie do rodzaju jej rozwiązania, 
 • sporządzanie świadectw pracy oraz przestrzeganie trybu ich wydawania i prostowania, 
 • doradztwo w zakresie ogólnych przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, 
 • sposoby rozwiązania umowy o pracę, 
 • uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem pracy wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, 
 • uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, 
 • uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem pracy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

 

KRYZYS W DZIALE KADR?

 • Poprowadzimy go za Ciebie
 • Sporządzimy wymaganą dokumentację

Skorzystaj z naszej oferty - napisz do nas.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Art. 108 par. 1 Kodeksu pracy

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecnościw pracy, pracodawca może stosować: 

 • karę upomnienia, 
 • karę nagany. 

W związku z powyższym prowadzimy:

 • dokumentowanie nałożonych kar upomnienia, nagany i pieniężnej oraz przestrzeganie trybu i procedury ich nakładania,
 • opracowanie niezbędnych druków w tym zakresie, 
 • doradztwo w w/w zakresie.

 

Zamów telefoniczną poradę z zakresu prawa pracy.

Doradztwo w zakresie płac

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • Rozliczanie pracowników pod kątem podatku i ZUSu
 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87