Badania środowiskowe

Przepisy obowiązujące pracodawcę

Art. 227 Kodeksu Pracy:

§1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywana pracą, w szczególności:

2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Działalność Biura Bezpieczeństwa Pracy

I. Organizowanie badań środowiskowych następujących czynników:

 • zapylenia,
 • chemicznych,
 • drgań i wibracji,
 • mikroklimatu,
 • wydatku energetycznego,
 • pól elektromagnetycznych.

II. Prowadzenie rejestrów i kart wyników pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

Dokumentacja wyników pomiarów czynników środowiska pracy zaświadcza, że pracodawca wypełnił swój obowiązek wynikający z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie. W momencie wystąpienia np. choroby zawodowej, dokumentacja ta może świadczyć na rzecz pracodawcy, iż wykonał on wszystkie prawem przewidziane czynności, aby do wystąpienia choroby zawodowej nie dopuścić.

 

PRACODAWCO!

Nie wiesz czy posiadane badania są ważne?
Nie posiadasz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia?
Nie prowadzisz rejestrów pomiarów?

Zapytaj specjalistę lub zamów pomiary - napisz do nas.

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87